Podstawy pobytu w Polsce

Emil Grzelak        08 June 2017        Comment (0)

Ostatnie tygodnie były czasem bardzo intensywnej pracy, pomimo to na bieżąco staram się odpowiadać na wasze pytania pozostawiane w komentarzach lub nadsyłane w mailach. Wiele z nich dotyczy możliwości przyjazdu do Polski oraz warunków jakie muszą zostać spełnione w celu otrzymania karty pobytu. Dzisiaj trochę szerzej o przesłankach wydawania zezwoleń na pobyt czasowy.

Jak pisałem tutaj, teoretycznie każdy powód uzasadniający pobyt w Polsce powyżej trzech miesięcy może stać się podstawą wydania zezwolenia na pobyt czasowy. Rzecz jasna powód ten musi być wystarczająco istotny i dobrze udokumentowany. Nie wystarczy tylko chęć zmiany kraju zamieszkania. W przypadku „klasycznych” przesłanek wymagane dokumenty są dość jasno zdefiniowane. Nietypowe przesłanki wymagają natomiast wiarygodnych dowodów i przekonującej argumentacji.

Na przykład, jeśli celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy – potwierdzą to dokumenty od pracodawcy. Co ważne, o ile nie jesteś absolwentem polskiej uczelni, chęć poszukiwania pracy nie będzie wystarczającym powodem udzielenia zezwolenia.

Jeżeli zamierzasz w Polsce podjąć studia, będziesz musiał przedstawić zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia. Sama chęć studiowania i dostania się na polską uczelnię nie będzie wystarczającym powodem udzielenia zezwolenia.

Jeśli jesteś żoną lub mężem obywatela polskiego konieczny będzie aktualny odpis aktu małżeństwa. Poszukiwanie żony nie będzie wystarczającym powodem udzielenia zezwolenia.

Oczywiście, w przypadku każdego wniosku o pobyt czasowy oprócz konieczności uzasadnienia powodu pobytu w Polsce, wymagane jest przedstawienie innych dokumentów, które różnią się w zależności od deklarowanego celu pobytu, a do najbardziej typowych należą: ubezpieczenie zdrowotne, środki finansowe i miejsce zamieszkania.

Basis for TRP

Emil Grzelak        08 June 2017        Comment (0)

I have been overwhelmed with workload for the last couple of weeks, however I was doing my best to answer your enquiries sent by e-mail or posted in comments.

Many of them concern the possibility of coming to Poland and the conditions that must be met in order to get a residence card. Today I will share a little more information about the premise of issuing a temporary residence permit.

As I wrote here, theoretically, any reason justifying your stay in Poland for more than three months may be the basis for issuing a temporary residence permit. Of course, this reason must be substantial enough and well documented. It is not enough to be willing to change a place of residence.  In the case of “standard” premises the required documents are quite clearly defined. Rare premises require reliable evidence and convincing arguments.

For example, if the purpose of your stay in Poland is employment – the documents from your employer will confirm it. What is important to mention is that if you are not a graduate of a Polish university, job seeking will not be sufficient reason to get a residence permit.

If you are going to study in Poland, you will need to provide a certificate of admission. The wish to study and the fact that you want to be enrolled to a Polish university will not be sufficient enough to get a residence permit.

If you are married to a Polish citizen, you will need to provide current copy of the marriage certificate. Seeking “a wife” will not be a sufficient reason to get a residence permit.

Besides the fact that you need to justify your stay in Poland, you would need to provide some additional documents, which would differ depending on your declared purpose of residence, and the most typical are: health insurance, financial sources and a place of residence.

Specialists wanted

Emil Grzelak        10 December 2016        Comment (0)

Over the last few years the IT and BPO sectors are developing rapidly on the Polish labour market. Foreign corporations are increasingly willing to invest and open their offices in different Polish cities. Therefore the demand for skilled workers (software developers, financial, telecommunication and accounting specialists) is significantly increasing.

The basic requirements for candidates are good knowledge of English language and specialistic education. Particularly desirable are developers with professional experience, good communication skills and willing to develop their skills in new technologies.

Both Polish and Western European labour markets are not able to meet the growing needs of IT enterprises. It is estimated that in 2020 in Europe, may lack even 800 thousand of IT specialists. Already in 2015, this deficit in Poland was estimated at about 50 thousand. In this situation, many companies are increasingly often and more actively looking for employees abroad. Large corporations offer to qualified specialists attractive relocation packages including finding accommodation, family relocation assistance and help with obtaining a temporary residence permit for high-skilled workers (Blue Card).

Polish IT and BPO sector is open to qualified employees from Asia and Eastern Europe, in accordance with the persistence of the direction of economic migration.

Specjaliści poszukiwani

Emil Grzelak        10 December 2016        Comment (0)

W ostatnich latach na polskim rynku pracy bardzo dynamicznie rozwija się branża IT oraz BPO.  Zagraniczne korporacje coraz chętniej inwestują i otwierają swoje siedziby w wielu polskich miastach. W związku z tym znacząco rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników – zarówno informatyków, jak i specjalistów finansowych, telekomunikacyjnych i księgowych.

Podstawowymi wymaganiami dla kandydatów są dobra znajomość języka angielskiego oraz specjalistyczne wykształcenie. Najbardziej pożądani są programiści z doświadczeniem zawodowym, dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz chcący rozwijać się w nowych technologiach.

Polski, ale też zachodnioeuropejski rynek pracy nie jest w stanie zaspokoić rosnących potrzeb przedsiębiorstw IT. Szacuje się, że w 2020 roku w Europie brakować może nawet 800 tysięcy informatyków. Już w roku 2015 deficyt ten w samej Polsce oceniany był na około 50 tysięcy osób. W tej sytuacji wiele firm coraz częściej i coraz aktywniej poszukuje pracowników za granicą. Duże korporacje oferują wykwalifikowanym specjalistom atrakcyjne pakiety relokacyjne, ułatwienia w znalezieniu zakwaterowania w Polsce, pomoc w ściągnięciu do kraju rodziny, a także pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tzw. niebieskiej karty UE.

Polski rynek IT i BPO jest otwarty na pracowników ze wschodniej Europy oraz Azji, zgodnie z utrzymującym się kierunkiem migracji ekonomicznej.

About visas to Poland. Statistically.

Emil Grzelak        06 September 2016        Comments (2)

In a previous post I wrote about the types of visas and the differences between them. Staying in the topic, I decided to look more closely at the statistics related to the visas issued by Polish consulates.

Over the last six years the number of visas issued by Polish consulates grew by 70 percent (from 898 thousand in 2010 to more than 1,5 billion in 2015). The largest increase in the number of issued visas was recorded in 2011 – over 30 percent more than in the previous year, but the trend keeps growing steadily for at least six years.

Looking at the distribution of the visas issued in 2015 by country of origin, the vast majority of visas are being issued by consulates in Ukraine (almost 60 percent of the visas). The second in line is Belarus, then Russia. Other countries of the world issued approximately 10 percent of all visas to Poland in 2015. Since 2012 significantly increased the number of visas granted in Ukraine and Belarus, while in Russia this indicator is dropping.

Most visas were issued for the purpose of work (29 percent), in second place there was collective category so-called other reasons (including eg. family reunification, study), further were conducting business and tourism.

Cited statistics are part of the current trend of migration – both regarding the countries of origin and the purpose – most of the immigrants come from Ukraine in order to work.

At the same time, taking into account these trends, we can expect a further influx of workers from Eastern European countries.