About visas to Poland. Statistically.

Emil Grzelak        06 September 2016        Comments (2)

In a previous post I wrote about the types of visas and the differences between them. Staying in the topic, I decided to look more closely at the statistics related to the visas issued by Polish consulates.

Over the last six years the number of visas issued by Polish consulates grew by 70 percent (from 898 thousand in 2010 to more than 1,5 billion in 2015). The largest increase in the number of issued visas was recorded in 2011 – over 30 percent more than in the previous year, but the trend keeps growing steadily for at least six years.

Looking at the distribution of the visas issued in 2015 by country of origin, the vast majority of visas are being issued by consulates in Ukraine (almost 60 percent of the visas). The second in line is Belarus, then Russia. Other countries of the world issued approximately 10 percent of all visas to Poland in 2015. Since 2012 significantly increased the number of visas granted in Ukraine and Belarus, while in Russia this indicator is dropping.

Most visas were issued for the purpose of work (29 percent), in second place there was collective category so-called other reasons (including eg. family reunification, study), further were conducting business and tourism.

Cited statistics are part of the current trend of migration – both regarding the countries of origin and the purpose – most of the immigrants come from Ukraine in order to work.

At the same time, taking into account these trends, we can expect a further influx of workers from Eastern European countries.

O wizach do Polski. Statystycznie.

Emil Grzelak        06 September 2016        Comment (1)

W poprzednim poście pisałem o typach wiz i różnicach między nimi. Pozostając w temacie, postanowiłem przyjrzeć się bliżej statystykom związanym z wydawanymi przez polskie konsulaty wizami.

Na przestrzeni ostatnich sześciu lat liczba wiz wydanych przez polskie konsulaty wzrosła aż o 70% (z 898 tys. w 2010 roku do ponad 1,5 miliona w roku 2015). Największy przyrost liczby wydanych wiz odnotowano w roku 2011 – ponad 30% więcej niż w poprzednim roku, ale tendencja rosnąca utrzymuje się stale od co najmniej sześciu lat.

Zdecydowana większość wiz wydawana jest w konsulatach na Ukrainie (w 2015 roku prawie 60% wiz). Druga w kolejności jest Białoruś, następnie Rosja. Pozostałe kraje świata wydały ok. 10% wszystkich wiz do Polski w 2015 roku. Od 2012 roku wyraźnie wzrasta liczba przyznanych wiz na Ukrainie i Białorusi, natomiast w Rosji wskaźnik ten spada.

Najczęstszym powodem przyznania wizy w roku 2015 była praca (29%), na drugim miejscu znalazły się tzw. inne powody (np. łączenie rodzin, studia), kolejnymi były działalność gospodarcza i turystyka.

Przywołane dane statystyczne wpisują się w obecną tendencję migracyjną – zarówno w zakresie państw pochodzenia jak i celu wjazdu do Polski – przeważająca część imigrantów przybywa z Ukrainy w celu podjęcia pracy.

Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe trendy możemy spodziewać się dalszego napływu pracowników z krajów Europy wschodniej.

Visa to Poland

Emil Grzelak        16 March 2016        Comment (0)

If you are thinking seriously about coming to Poland, you should learn about the possible types of visa.

Regardless of the reason you want to travel to Poland – sightseeing, working, studying etc. – one thing is certain: before you come here you need to apply for a visa. With this article you will find out what types of visa you can apply for and what is the difference between them.

What is a Visa?

Basically, visa is a document that allows you to enter and stay in Poland. As a rule visas are issued by Polish consulates.

The type of visa you need actually depends on two things: the purpose of your visit to Poland and the time period you are going to stay here.

National Visa or Schengen Visa?

Schengen visa allows you to stay in the Schengen Area for a certain period of time up to the maximum of 90 days within a period of 180 days. This period is being calculated starting from the first entry to the Schengen Area.

If you intend to stay in Poland for a total of more than 90 days during one or more visits within a half-year period, you need to apply for a national visa. This type of visa can be issued for maximum one year. This is the most typical visa granted for students, workers and family members as they usually need to stay here longer.

Interestingly, with national visa you can also move within the territory of other Schengen states for up to three months within a half-year period.

As you can see, the differences between visas are pretty simple and easy to understand. More difficult thing is to complete the required documents and get a visa.

You can learn more about the visa application process in my next post.

Wiza do Polski

Emil Grzelak        16 March 2016        Comment (0)

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjazdem do Polski, powinieneś dowiedzieć się czegoś więcej o wizach.

Bez względu na cel Twojej wizyty – zwiedzanie, praca czy studia – jedno jest pewne – przed przyjazdem do Polski musisz wystąpić z wnioskiem o wydanie wizy. Z tego artykułu dowiesz się o jakie rodzaje wizy można się ubiegać i na czym polega różnica pomiędzy nimi.

Czym jest wiza?

Najprościej rzecz ujmując, wiza jest dokumentem zezwalającym na przekroczenie granicy oraz pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z reguły wydawana jest przez Konsulat RP.

Rodzaj wizy, o jaki powinieneś się ubiegać, tak naprawdę zależy od dwóch rzeczy: celu Twojego wjazdu oraz czasu, w jakim zamierzasz przebywać na terenie Polski.

Wiza Schengen czy wiza krajowa?

Wiza Schengen jest zezwoleniem na pobyt krótkoterminowy. Ten rodzaj wizy uprawnia Cię do przebywania w Polsce lub poruszania się po strefie Schengen krócej niż 90 dni w okresie 180 dni liczonym od daty pierwszego wjazdu do strefy Schengen.

Jeśli planujesz przebywać w Polsce dłużej niż 90 dni w ciągu 180 dni, będzie Ci potrzebna wiza krajowa, która może zostać wydana maksymalnie na okres roku. Wizę krajową najczęściej otrzymują studenci, pracownicy lub członkowie rodzin, ponieważ oni zazwyczaj przebywają w Polsce dłużej.

Co ciekawe, posiadając wizę krajową również możesz podróżować po strefie Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym.

Jak widzisz, różnice między typami wiz nie są skomplikowane. Niestety skompletowanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku jak i sama procedura ubiegania się o wizę jest nieco bardziej złożona.

Jak wygląda proces ubiegania się o przepustkę do Polski? O tym będzie można się dowiedzieć z kolejnych wpisów.

Zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej

Emil Grzelak        08 January 2016        Comment (0)

Początek nowego roku niekoniecznie musi wiązać się z noworocznymi postanowieniami, jednak symboliczna zmiana daty dla niektórych jest szczególnie zachęcająca i motywuje do działania. W związku z tym, że jest to czas kiedy wiele osób decyduje się na otwarcie firmy, postanowiłem napisać o możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej.

Zacznijmy od tego, że jeśli prowadzisz w Polsce firmę w każdej chwili możesz wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Nie ma znaczenia czy otworzyłeś całkiem nową firmę czy też nabyłeś udziały w już istniejącej.

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne?

Wymagane dokumenty można podzielić na dwie grupy:

  1. dotyczące cudzoziemca
  2. dotyczące jego firmy

Pierwsza grupa obejmuje dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, źródło dochodu oraz zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce.

Druga grupa dokumentów dotyczy bezpośrednio podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą. Powinieneś udokumentować, że Twoja firma generuje określony dochód lub zatrudnia co najmniej dwóch pracowników.

Co jeśli Twoja firma nie przynosi jeszcze dochodów ani nikogo nie zatrudnia?

Będziesz musiał udowodnić, że posiadasz środki, które w przyszłości umożliwią Twojej firmie osiągnięcie wymaganego dochodu oraz że podjąłeś działania przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Jak każdy inny typ zezwolenia na pobyt czasowy również to udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu – od trzech miesięcy do trzech lat.