Specialists wanted

Emil Grzelak        10 December 2016        Comment (0)

Over the last few years the IT and BPO sectors are developing rapidly on the Polish labour market. Foreign corporations are increasingly willing to invest and open their offices in different Polish cities. Therefore the demand for skilled workers (software developers, financial, telecommunication and accounting specialists) is significantly increasing.

The basic requirements for candidates are good knowledge of English language and specialistic education. Particularly desirable are developers with professional experience, good communication skills and willing to develop their skills in new technologies.

Both Polish and Western European labour markets are not able to meet the growing needs of IT enterprises. It is estimated that in 2020 in Europe, may lack even 800 thousand of IT specialists. Already in 2015, this deficit in Poland was estimated at about 50 thousand. In this situation, many companies are increasingly often and more actively looking for employees abroad. Large corporations offer to qualified specialists attractive relocation packages including finding accommodation, family relocation assistance and help with obtaining a temporary residence permit for high-skilled workers (Blue Card).

Polish IT and BPO sector is open to qualified employees from Asia and Eastern Europe, in accordance with the persistence of the direction of economic migration.

Specjaliści poszukiwani

Emil Grzelak        10 December 2016        Comment (0)

W ostatnich latach na polskim rynku pracy bardzo dynamicznie rozwija się branża IT oraz BPO.  Zagraniczne korporacje coraz chętniej inwestują i otwierają swoje siedziby w wielu polskich miastach. W związku z tym znacząco rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników – zarówno informatyków, jak i specjalistów finansowych, telekomunikacyjnych i księgowych.

Podstawowymi wymaganiami dla kandydatów są dobra znajomość języka angielskiego oraz specjalistyczne wykształcenie. Najbardziej pożądani są programiści z doświadczeniem zawodowym, dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz chcący rozwijać się w nowych technologiach.

Polski, ale też zachodnioeuropejski rynek pracy nie jest w stanie zaspokoić rosnących potrzeb przedsiębiorstw IT. Szacuje się, że w 2020 roku w Europie brakować może nawet 800 tysięcy informatyków. Już w roku 2015 deficyt ten w samej Polsce oceniany był na około 50 tysięcy osób. W tej sytuacji wiele firm coraz częściej i coraz aktywniej poszukuje pracowników za granicą. Duże korporacje oferują wykwalifikowanym specjalistom atrakcyjne pakiety relokacyjne, ułatwienia w znalezieniu zakwaterowania w Polsce, pomoc w ściągnięciu do kraju rodziny, a także pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tzw. niebieskiej karty UE.

Polski rynek IT i BPO jest otwarty na pracowników ze wschodniej Europy oraz Azji, zgodnie z utrzymującym się kierunkiem migracji ekonomicznej.

About visas to Poland. Statistically.

Emil Grzelak        06 September 2016        Comments (2)

In a previous post I wrote about the types of visas and the differences between them. Staying in the topic, I decided to look more closely at the statistics related to the visas issued by Polish consulates.

Over the last six years the number of visas issued by Polish consulates grew by 70 percent (from 898 thousand in 2010 to more than 1,5 billion in 2015). The largest increase in the number of issued visas was recorded in 2011 – over 30 percent more than in the previous year, but the trend keeps growing steadily for at least six years.

Looking at the distribution of the visas issued in 2015 by country of origin, the vast majority of visas are being issued by consulates in Ukraine (almost 60 percent of the visas). The second in line is Belarus, then Russia. Other countries of the world issued approximately 10 percent of all visas to Poland in 2015. Since 2012 significantly increased the number of visas granted in Ukraine and Belarus, while in Russia this indicator is dropping.

Most visas were issued for the purpose of work (29 percent), in second place there was collective category so-called other reasons (including eg. family reunification, study), further were conducting business and tourism.

Cited statistics are part of the current trend of migration – both regarding the countries of origin and the purpose – most of the immigrants come from Ukraine in order to work.

At the same time, taking into account these trends, we can expect a further influx of workers from Eastern European countries.

O wizach do Polski. Statystycznie.

Emil Grzelak        06 September 2016        Comment (1)

W poprzednim poście pisałem o typach wiz i różnicach między nimi. Pozostając w temacie, postanowiłem przyjrzeć się bliżej statystykom związanym z wydawanymi przez polskie konsulaty wizami.

Na przestrzeni ostatnich sześciu lat liczba wiz wydanych przez polskie konsulaty wzrosła aż o 70% (z 898 tys. w 2010 roku do ponad 1,5 miliona w roku 2015). Największy przyrost liczby wydanych wiz odnotowano w roku 2011 – ponad 30% więcej niż w poprzednim roku, ale tendencja rosnąca utrzymuje się stale od co najmniej sześciu lat.

Zdecydowana większość wiz wydawana jest w konsulatach na Ukrainie (w 2015 roku prawie 60% wiz). Druga w kolejności jest Białoruś, następnie Rosja. Pozostałe kraje świata wydały ok. 10% wszystkich wiz do Polski w 2015 roku. Od 2012 roku wyraźnie wzrasta liczba przyznanych wiz na Ukrainie i Białorusi, natomiast w Rosji wskaźnik ten spada.

Najczęstszym powodem przyznania wizy w roku 2015 była praca (29%), na drugim miejscu znalazły się tzw. inne powody (np. łączenie rodzin, studia), kolejnymi były działalność gospodarcza i turystyka.

Przywołane dane statystyczne wpisują się w obecną tendencję migracyjną – zarówno w zakresie państw pochodzenia jak i celu wjazdu do Polski – przeważająca część imigrantów przybywa z Ukrainy w celu podjęcia pracy.

Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe trendy możemy spodziewać się dalszego napływu pracowników z krajów Europy wschodniej.

Visa to Poland

Emil Grzelak        16 March 2016        Comment (1)

If you are thinking seriously about coming to Poland, you should learn about the possible types of visa.

Regardless of the reason you want to travel to Poland – sightseeing, working, studying etc. – one thing is certain: before you come here you need to apply for a visa. With this article you will find out what types of visa you can apply for and what is the difference between them.

What is a Visa?

Basically, visa is a document that allows you to enter and stay in Poland. As a rule visas are issued by Polish consulates.

The type of visa you need actually depends on two things: the purpose of your visit to Poland and the time period you are going to stay here.

National Visa or Schengen Visa?

Schengen visa allows you to stay in the Schengen Area for a certain period of time up to the maximum of 90 days within a period of 180 days. This period is being calculated starting from the first entry to the Schengen Area.

If you intend to stay in Poland for a total of more than 90 days during one or more visits within a half-year period, you need to apply for a national visa. This type of visa can be issued for maximum one year. This is the most typical visa granted for students, workers and family members as they usually need to stay here longer.

Interestingly, with national visa you can also move within the territory of other Schengen states for up to three months within a half-year period.

As you can see, the differences between visas are pretty simple and easy to understand. More difficult thing is to complete the required documents and get a visa.

You can learn more about the visa application process in my next post.