June 2017

Podstawy pobytu w Polsce

Emil Grzelak        08 June 2017        Comment (0)

Ostatnie tygodnie były czasem bardzo intensywnej pracy, pomimo to na bieżąco staram się odpowiadać na wasze pytania pozostawiane w komentarzach lub nadsyłane w mailach. Wiele z nich dotyczy możliwości przyjazdu do Polski oraz warunków jakie muszą zostać spełnione w celu otrzymania karty pobytu. Dzisiaj trochę szerzej o przesłankach wydawania zezwoleń na pobyt czasowy. Jak pisałem tutaj, […]

Basis for TRP

Emil Grzelak        08 June 2017        Comment (0)

I have been overwhelmed with workload for the last couple of weeks, however I was doing my best to answer your enquiries sent by e-mail or posted in comments. Many of them concern the possibility of coming to Poland and the conditions that must be met in order to get a residence card. Today I […]