temporary residence permit / zezwolenie na pobyt czasowy

Podstawy pobytu w Polsce

Emil Grzelak        08 June 2017        Comment (0)

Ostatnie tygodnie były czasem bardzo intensywnej pracy, pomimo to na bieżąco staram się odpowiadać na wasze pytania pozostawiane w komentarzach lub nadsyłane w mailach. Wiele z nich dotyczy możliwości przyjazdu do Polski oraz warunków jakie muszą zostać spełnione w celu otrzymania karty pobytu. Dzisiaj trochę szerzej o przesłankach wydawania zezwoleń na pobyt czasowy. Jak pisałem tutaj, […]

Basis for TRP

Emil Grzelak        08 June 2017        Comment (0)

I have been overwhelmed with workload for the last couple of weeks, however I was doing my best to answer your enquiries sent by e-mail or posted in comments. Many of them concern the possibility of coming to Poland and the conditions that must be met in order to get a residence card. Today I […]

Temporary residence permit in Poland

Emil Grzelak        04 January 2016        Comments (67)

You want to live in Poland? If so, you need to start with getting a temporary residence permit. Often simply called a residence card, it is nothing else than a right to stay in Poland legally for a specified period of time. The Act on Foreigners lists several common circumstances that form the basis to […]

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

Emil Grzelak        02 December 2015        Comment (1)

Chcesz zamieszkać w Polsce? Jeśli tak, to musisz zacząć od uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Często w dużym uproszczeniu nazywane kartą pobytu, to nic innego jak uprawnienie do legalnego przebywania w Polsce przez określony czas. Ustawa o cudzoziemcach wprost wymienia kilka typowych okoliczności, które mogą stanowić podstawę wydania zezwolenia na pobyt czasowy. Należą do nich między […]