Podstawy pobytu w Polsce

Emil Grzelak        08 June 2017        Comment (0)

Ostatnie tygodnie były czasem bardzo intensywnej pracy, pomimo to na bieżąco staram się odpowiadać na wasze pytania pozostawiane w komentarzach lub nadsyłane w mailach. Wiele z nich dotyczy możliwości przyjazdu do Polski oraz warunków jakie muszą zostać spełnione w celu otrzymania karty pobytu. Dzisiaj trochę szerzej o przesłankach wydawania zezwoleń na pobyt czasowy.

Jak pisałem tutaj, teoretycznie każdy powód uzasadniający pobyt w Polsce powyżej trzech miesięcy może stać się podstawą wydania zezwolenia na pobyt czasowy. Rzecz jasna powód ten musi być wystarczająco istotny i dobrze udokumentowany. Nie wystarczy tylko chęć zmiany kraju zamieszkania. W przypadku „klasycznych” przesłanek wymagane dokumenty są dość jasno zdefiniowane. Nietypowe przesłanki wymagają natomiast wiarygodnych dowodów i przekonującej argumentacji.

Na przykład, jeśli celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy – potwierdzą to dokumenty od pracodawcy. Co ważne, o ile nie jesteś absolwentem polskiej uczelni, chęć poszukiwania pracy nie będzie wystarczającym powodem udzielenia zezwolenia.

Jeżeli zamierzasz w Polsce podjąć studia, będziesz musiał przedstawić zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia. Sama chęć studiowania i dostania się na polską uczelnię nie będzie wystarczającym powodem udzielenia zezwolenia.

Jeśli jesteś żoną lub mężem obywatela polskiego konieczny będzie aktualny odpis aktu małżeństwa. Poszukiwanie żony nie będzie wystarczającym powodem udzielenia zezwolenia.

Oczywiście, w przypadku każdego wniosku o pobyt czasowy oprócz konieczności uzasadnienia powodu pobytu w Polsce, wymagane jest przedstawienie innych dokumentów, które różnią się w zależności od deklarowanego celu pobytu, a do najbardziej typowych należą: ubezpieczenie zdrowotne, środki finansowe i miejsce zamieszkania.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post: